LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

ในการทำงานสวนสิ่งสำคัญคือเรื่องของเวลา เราจะลดเวลาการทำงานได้อย่างไร และหาสิ่งช่วยเบาแรงในการทำงานได้อย่างไร จึงได้คิดหาวิธีเพื่อหาเครื่องช่วยในการทำงาน รดน้ำพ่นยาอีกทั้งถึงพลังงานที่จะนำมาใช้ ด้วยตนเองชอบพลังงานทดแทนจึงได้นึงถึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานร่วมกับการเกษตร รถเข็นพ่นยา รดน้ำ สามารถบรรทุกน้ำได้ 100 ลิตร ปั้มพ่นยาที่ใช้สามารถอัดน้ำยาได้ด้วยขนาดสาย 2 หุน ความยาว 50 เมตร พลังานที่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทุกสิ่งอย่างทำขึ้นใช้งานเอง เป็นการพึงพาอาศัยตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยาที่ใช่้เป็นการนำสมุนไพรมาใช้ ปู่ยที่ใช้ก็เป็นน้ำหมักชีวภาพดังนั้นไม่มีผลกระทบต่อคนฉีดแน่นอน จึงไม่จำเป็นต้องปกหน้าหรือใส่หน้ากากป้องกัน

  • 22 likes
  • 5 shares

Log in to write a comment

  • 22 likes
  • 5 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE