LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

รับแก้ไขกล่อง ECU SUBARU 32bit ทุกรุ่นทุกสเปค (ประมาณปี2004เป็นต้นไป) ที่ไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่สามารถติดเครื่องยนต์ หรือเชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูลทางOBD-II)

เนื่องจาก
1. Reflash ไม่สมบูรณ์
2. Reflash ไม่ถูกต้อง
3. การตั้งค่าขอรหัสผ่าน จากซอฟแวร์ที่ติดตั้งเพิ่มจากเดิม

แก้ไขโดยการเปลี่ยนข้อมูลในกล่องกลับคืนค่าเดิมจากโรงงานของกล่องนั้นๆ เมื่อเสร็จเรียบร้อย สามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมจ้า


ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
ทำได้ทั้งขณะที่เสียบกล่องอยู่ในรถ หรือ ถอดเอาเฉพาะกล่องมาให้ก็ได้ (ถอดมาสะดวกกว่าจ้า)

ice 08306927แปดเจ็ด
LINE : ecieciecieciecieci


หมายเหตุ
ไม่รับแก้ไขกล่อง ECU ที่มีการดัดแปลงวงจร หรือ วงจรมีความเสียหายทางกายภาพ เช่น งอ โก่ง หัก ร้าว ช๊อต ไหม้ เปียก ตกน้ำ ฯลฯ

#subaru #siamsubaru #impreza #sti #subaruxv #ecuflash #reflash #remap #ecu #bricked

  • 10 shares

Log in to write a comment

  • 10 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE