LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

🐘 วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันช้างไทย" สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้นมา จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง และให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ช้างไทยจะได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองไปนานๆ

📖 นอกจากนี้ ในวันช้างไทย ยังมีการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ งานสัมมนา กิจกรรมให้เด็กๆ ได้ประกวดการเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี และจะมีการจัดแสดงโชว์ช้าง เพื่อให้เห็นความน่ารักและความสามารถหลากหลายของช้าง นอกจากนี้บางจังหวัดยังมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้ช้างได้ล้อมวงกินผลไม้อย่างเอร็ดอร่อยอีกด้วย 🍉

  • 340 likes
  • 411 shares
  • 340 likes
  • 411 shares

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE