LINEOpen

LINE
Enjoy Timeline even more in the app.

Global Navigation

รวมผลงานที่ผ่านมาของเรา ดีดี.อินเตอร์ บริการทั่วไทย ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านมาดูมาชมกันนะครับ สปป.ลาว เวียงจันทร์ /สะกวันนะเขต/ และอีมากมาย 77จังหวัดทั่วไทย ที่ดีดีอินเตอร์ ได้ไปบริการมา มากมายหลายคำพูดจาก็ไม่เท่าเห็นด้วยตาของท่านเอง สายตานับร้อยล้านคู่ ก็ไม่สู้ ได้มาสัมพัสด้วยตัวท่านเอง ดีดี.อินเตอร์ จะก้าวมาถึงจุดนี้ไม่ได้ ร่วม 20ปี ถ้าไม่มีลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ทุกๆท่านคอยให้ดารสนับสนุน วันจะขอกล่าวคำว่า ขอคุกเข่า ยกมือพนมก้มลงกราบ งามๆกลางหว่างใจ ขอให้ลูกค้าของดีดี.อินเตอร์ ทุกๆท่าน ทุกร้าน ทุกๆ ธุระกิจ การงาน และอีกหลากหายร้อยพันท่าน จงสำเร็จกิจการน้อยใหญ่ จากน้อยขอใหญ่ จากใหญ่ ขอให้ยิ่งใหญ่ขี้นไป ร่ำรวย เงินทอง ตราบจนลูกหลาน เหลน ด้วยเทอญ 
จากก้นบึ่งของหัวใจ ของผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงานทุกท่าน

                        ดีดี.อินเตอร์
www.ddgroupinter.com

  • 14 likes
  • 1 share

Log in to write a comment

  • 14 likes
  • 1 share

loading...

close

Tell us why you are sending us this report.

Reporting a chat or post will send the relevant user's info along with your 10 most recent chat messages with them or the post in question.

close

Copy the link below and add it to your website.

By posting embedded content on Timeline, you agree to the Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE. Terms and Conditions of Use for Embedding Content on LINE